Pla d’Igualtat

El 10 de juny de 2020, la Fundació Integramenet va signar el Compromís de la Direcció per a l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, constituint el 12 de juny de 2020 una Comissió d’Igualtat, conformada per dues persones : una representant de l’entitat i una de la pròpia plantilla. La Comissió podrà comptar a més amb les persones assessores necessàries, acreditant sempre aquesta presència amb anterioritat.

La Comissió d’Igualtat té com a funció principal promocionar la Igualtat d’Oportunitats establint les bases d’una nova cultura en l’organització de la feina, que afavoreixi la igualtat efectiva entre dones i homes i que, a més, possibiliti la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. El Pla d’Igualtat s’ha elaborat amb la col·laboració i supervisió de l’entitat Mujeres Progresistas i del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Skip to content