El 94% de les entitats socials catalanes tancarà 2020 amb pèrdues

La situació de crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 està afectant a molts sectors econòmics i està escanyant aquells que ja tenien certes mancances abans de la crisi. Si bona part del Tercer Sector ho tenia difícil per no acabar l’any amb pèrdues abans de l’esclat del Coronavirus ara la situació econòmica de moltes entitats ja és dramàtica. I és que, segons una enquesta realitzada per La Confederació, el 94% de les entitats socials a Catalunya preveu tancar el 2020 amb pèrdues.

Per aquest motiu La Confederació, que és una organització empresarial que representa a les entitats no lucratives com associacions, cooperatives d’iniciativa social o fundacions, demana impulsar un acord polític que es concreti amb un pla de finançament i sostenibilitat a llarg termini per a les entitats socials de Catalunya.

Aquesta enquesta i l’avançament de dades de l’Anuari Covid-19, que publica La Confederació, confirmen l’impacte econòmic de la crisi a les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones. Com per exemple que es deuen al Tercer Sector Social més de 162 milions d’euros en factures vençudes i prop de 94 milions d’euros en subvencions executades i justificades. O que la pèrdua d’ingressos del sector arran de la pandèmia supera els 593 milions d’euros i els sobrecostos ascendeixen a prop de 84 milions d’euros.

Els sobrecostos i la pèrdua d’ingressos arran de la pandèmia

Els sobrecostos que han assumit les entitats amb motiu de la COVID-19 s’estima en gairebé 84 M €. Aquests sobrecostos inclouen la compra de material de protecció i EPIS, adequació al teletreball, adequació de les instal·lacions, substitució de baixes laborals, contractació de nou personal per reforçar els equips de treball, etc.

La pèrdua d’ingressos en motiu de l’aplicació de les mesures preventives per fer front a la Covid-19 s’estima que supera els 593 M €. La pèrdua d’ingressos s’atribueix a situacions de tancament de serveis i activitats, a la suspensió de projectes, al sosteniment de places privades buides que no es poden cobrir en compliment de mesures preventives, a la suspensió de campanyes de captació de fons, o la pèrdua d’oportunitats per activar nova activitat, entre d’altres. Les entitats preveuen per aquest 2020 una davallada d’ingressos de més del 10%.

Descapitalització de les entitats

La COVID-19 ha tensionat fins l’extrem les finances de moltes entitats socials.  Prop del 60% de les entitats han tirat endavant aquests mesos amb fons propis, posant en risc la seva viabilitat i reduint el seu múscul financer. Aquesta descapitalització incideix directament la capacitat per innovar, per retenir talent i per impulsar projectes i programes complementaris, entre d’altres.

Un 35,5% han hagut d’endeutar-se demanant préstecs a entitats bancàries, el que significa també el pagament d’interessos i altres despeses derivades.

La crisi de la Covid-19 ha provocat una davallada de l’ocupació de gairebé el 10%

Es pot afirmar que l’impacte de la crisi COVID-19 està reduint la capacitat de generar ocupació per part del Tercer Sector Social de Catalunya i la percepció de les entitats en aquesta matèria és pessimista: el 50% de les entitats enquestades pensa que en els propers mesos l’ocupació seguirà disminuint. En anys anteriors (des del 2014) el percentatge d’entitats que pensaven que en el futur l’ocupació disminuiria se situava només al voltant del 5% (majoritàriament es considerava que l’ocupació es mantindria o augmentaria). Caldrà analitzar aquesta davallada però en un moment de crisi sanitària com l’actual, la fuga de talent de professionals del sector social cap a àmbits més reconeguts i millor remunerats ha estat, i segueix sent, una clara dificultat que s’arrastra des de fa temps i que el context actual ha agreujat (per exemple, una infermera cobra un 30% més en el sector salut que en el sector social).

Per tot això La Confederació reclama a les administracions públiques competents i al conjunt d’agents polítics del país:

  • El pagament immediat dels 256 M d’euros de deute al Tercer Sector Social en concepte de factures vençudes i subvencions executades i justificades.
  • Seguir articulant línies de suport i ajuts directes al conjunt del sector, en els seus diferents àmbits d’activitat, per compensar els sobrecostos i la pèrdua d’ingressos provocada per les mesures preventives per contenir la pandèmia de la Covid-19.
  • Impulsar ja des d’ara un acord polític entre les diferents forces parlamentàries del país que es concreti en un pla de finançament i sostenibilitat a llarg termini del sector social per assegurar-ne la viabilitat i situar-lo com a pilar fonamental de l’Estat de benestar, al nivell de salut i educació.

Més informació:

Nota de premsa de La Confederació

Xarxanet.org