ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRAMENET

Article 1.-Denominació i règim jurídic

La FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRAMENET, fundació subjecta a la Legislació de la Generalitat de Catalunya, es regeix pels presents Estatuts, i per les disposicions legals que regulin en tot moment les fundacions catalanes.
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2.- Personalitat jurídica

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des de que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts, podent contractar, obligar-se i litigat en defensa dels seus drets i interessos.

Article 3.- Fins fundacionals

La FUNDACIO PRIVADA INTEGRAMENET té com a finalitat la creació d’una plataforma que assumint el repte de la present realitat multicultural, amb una actitud acollidora, positiva, respectuosa i creativa treballi per:
a) Potenciar el mutu coneixement de les diferents realitats humanes, culturals, religioses, etc.
b) Procurar la promoció integral de las persones procedents d’altres països tot incidint especialment en la capacitació professional.
c) Facilitar el procés d’integració en la nostra ciutat i país; l’enriquiment mutu des de l’aportació i acollida de les diverses realitats; l’adquisició d’un nou sentit de pertinença; la participació plena en la recerca compartida del bé comú, fent possible així una bona convivència.
d) Vetllar per a integrar la perspectiva de gènere en totes les seves activitats.
Els principals objectius de la FUNDACIO PRIVADA INTEGRAMENET són:
Sensibilització de la societat respecte a la riquesa de la diversitat cultural, els seus valors, les dificultats que s’hi poden originar i les actituds òptimes per a viure positivament aquesta realitat, mitjançant, entre d’altres, la:
– Creació d’espais de diàleg i intercanvi.
– Organització de conferències, trobades, publicacions, presencia als mitjans de comunicació.
– Formació especifica (jornades d’estudi, seminaris de reflexió, cursos, etc.).

Promoció integral de les persones procedents d’altres països i, en general, persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social mitjançant:
– Orientació personalitzada en tots els aspectes.
– Capacitació professional i inserció sociolaboral.
– Classes / Alfabetització (castellà, català, àrab).
Integració d’aquestes persones mitjançant
– Espais de trobada i d’amistat
– Intercanvis culturals.
– Sortides d’interrelació i de coneixement del país.
– Contacte i aproximació a associacions del barri
El present enunciat no té caràcter limitatiu estenent-se l’objecte fundacional al que directament o indirecta estigui relacionat amb el que s’expressa i sempre sense ànim de lucre.

ARTICLE 4.- Beneficiaris

Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels eventuals beneficiaris seran establertes pel Patronat.
L’elecció dels beneficiaris de l’activitat fundacional s’efectuarà pel Patronat amb criteris objectius d’imparcialitat i no discriminació per raó de sexe, creença, nacionalitat o ètnia, religió, raça, procedència social i/o discapacitat, i adreçat a col·lectius genèrics de la població en general.

ARTICLE 5.- Domicili

La Fundació té el seu domicili a Santa Coloma de Gramenet, a la Plaça de les Cultures núm. 6, local 7.
La FUNDACIO PRIVADA INTEGRAMENET exercirà les seves funcions principalment a Catalunya.

ARTICLE 6.- Dotació fundacional

La dotació inicial de la fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acte fundacional , i pot incrementar-se amb el capital, altres béns o drets de qualsevol naturalesa que la Fundació adquireixi a títol gratuït en el futur, amb destinació expressa a l’augment del capital fundacional . Aquest increment de la dotació s’ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.
Si la Fundació rep béns sense que s’especifiqui la destinació, correspondrà al Patronat decidir entre integrar-los a la dotació o bé destinar-los directament a la realització de la finalitat fundacional.

ARTICLE 7.- Inversió del capital

El Capital fundacional serà invertit en els béns rendibles que, a judici del Patronat, resultin més convenients, tot conjugant la quantia de la renda i la defensa del capital, enfront de la desvaloració monetària, exclosa, en tot cas, qualsevol especulació.
La inversió pot ser modificada posteriorment, tantes vegades com sigui necessari, per tal d’aconseguir els objectius abans esmentats. En els casos precedents, s’hauran de sol·licitar les oportunes autoritzacions del Protectorat.

ARTICLE 8.- Aplicació ingressos

Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals, dins els límits que estableixi la legislació vigent, és a dir, ha de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui al compliment dels fins fundacionals i la resta al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-se la dotació.
Els sobrants dels ingressos de cada exercici, si n’hi hagués podran ser capitalitzats o bé afegits als ingressos previstos per a l’exercici següent, ajustant-se a les disposicions legals.

ARTICLE 9.- Exercici econòmic i comptabilitat

La fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.
El Patronat de la fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any.
Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a) El balanç
b) El compte de resultats
c) El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) El compte d’estat de situació de fluxos en efectiu si escau, i
e) La memòria en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en son objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
El Patronat ha d’aprovar i presentar , en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.
Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de quinze dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria , els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 10. – Patronat

La representació i el govern de la Fundació, en el més ampli sentit, correspon al Patronat que s’integra per un mínim de cinc membres i un màxim de nou, escollits tenint en compte el seu interès i la seva dedicació a les qüestions que constitueixen la finalitat fundacional, amb la finalitat que vetllin perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns què disposi la Fundació i servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial.

Article 11. – Facultats i delegacions de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols de valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponen en les condicions aprovades pel Patronat.
e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i passius.
g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
h) Els que requereixin l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 12. – Renovació i cessament

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta de membres.
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.
Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o per extinció en el cas de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que, estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixin les lleis o els estatuts. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

Article 13. – Càrrecs

El Patronat està constituït pel president, el secretari i el tresorer, podent haver el càrrec de vicepresident. La resta de membres seran vocals del Patronat.
Cada un assumeix les funcions que corresponen a la denominació de cada càrrec, segons la llei de costum.

En particular, el secretari, amb el vistiplau del president, o del vicepresident, o bé de qui els substitueixi, certifiquen sobre els acords, llibres i els documents de la Fundació.
El president, vicepresident, secretari i tresorer podran conjuntament de dos en dos, manejar els fons de la Fundació, obrir, seguir i cancel·lar els comptes bancaris, fer ingressos i disposicions, i signar qualsevol document que la pràctica bancària tingui establert, sempre tenint en compte les limitacions establertes a l’article 332-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 14. – Reunions i de les actes

14.1 Reunions.
14.1.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys tres vegades vegada l’any, i una d’elles obligatòriament durant els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic, amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior. S’ha de reunir en sessió extraordinària, amb la convocatòria prèvia i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

14.1.2. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president o presidentat. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
14.1.3. La reunió s’ha de convocar, mitjançant un correu dirigit al domicili postal o a l’adreça de correu electrònic, almenys amb 30 dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

14.2 De les actes.

De cada reunió el secretari/ària ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i acords adoptats, amb indicació dels resultats de les votacions i les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del President/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu, expressament en els estatuts a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 15. – Acords

Per poder prendre acords, cal que siguin físicament presents a la reunió la majoria dels patrons.
Hi ha acord quan la majoria dels patrons presents voten a favor d’una proposta. Quan el nombre de patrons sigui parell, en cas d’empat, el vot del president valdrà doble, excepte els casos en què aquests estatuts estableixin una altra cosa.

Article 16. – Direcció i/o gerència

El Patronat podrà designar un director/a i/o gerent de la Fundació que gaudirà de les següents facultats:
a) Portar a terme la finalitat fundacional, dintre del pressupost assignat
b) Representar la Fundació davant de tercers en general i d’una manera especial davant del Protectorat i de qualsevol altra autoritat i organisme públic
c) Contractar i despatxar empleats, fixant-ne els sous i retribucions
d) Rebre, contestar i signar la correspondència; rebre plecs certificats, girs postals, telegràfics, signant els corresponents rebuts
e) Dur a terme cobraments, fer ingressos en els comptes bancaris i signar rebuts.
f) Signar els convenis s’ajuda a beneficiaris i controlar-ne i exigir-ne el compliment
g) Realitzar tots els actes d’inversió i desinversió del capital fundacional seguint les instruccions que hagi rebut del Patronat
h) Manejar els fons de la Fundació, signant conjuntament amb el president, o el vicepresident o el secretari o el tresorer, obrir, seguir i cancel·lar comptes bancaris, fer disposicions, transferències, manaments de pagament, talons, xecs, rebuts i signar qualsevol document que la pràctica bancària tingui establert
i) Portar la comptabilitat i preparar els estats de comptes, balanços i memòries del Patronat
j) Qualsevol altra facultat que el Patronat li delegui expressament
Les facultats de direcció i/o gerència que facin referència a tercers seran formalitzades en una escriptura notarial de poders.
Totes les facultats esmentades s’entenen dins de les limitacions que estableixi la normativa vigent.

Article 17.- Remuneracions

Els patrons exerceixen el seu càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 18.- Conflicte d’interessos

Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:
-Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats objectius.
-No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
-No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi tingut coneixement per la seva condició de patró
-No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat , en el seu cas s’hagi presentat la prèvia Declaració Responsable, i informe tècnic si s’escau, i en el seu cas comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei
-No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la fundació , tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s’hagi presentat la prèvia Declaració Responsable i informe tècnic si s’escau i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat quan així ho exigeixi la llei.
-No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació tret que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s’hagi presentat la prèvia Declaració Responsable i informe tècnic si s’escau, i en el seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei
Anualment, si escau, el patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d’interessos que s’hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat de les decisions o acords presos. Si és el cas, aquest informe s’incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Article 19.- Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat , i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 20.- Dissolució de la fundació

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.
b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs
d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 21.- Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat amb el vot favorable dels dos terços dels patrons assistents a la reunió i l’ha d’aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han dut a terme el Patronat, els liquidadors si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat
El Patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Patronat abans no s’executi.

Skip to content