Exclusió financera: persones migrants que no poden obrir un compte bancari en territori espanyol

Diferents entitats socials,  com l’ONG Rescate, denuncien des de fa temps que les persones immigrants troben moltes dificultats per obrir un compte bancari, un tràmit, que en molts casos, els resulta del tot impossible. Tot i que la normativa és clara, tota persona independentment de la seva situació administrativa té el dret d’accedir a un compte de pagament bàsic, el fet és que aquest dret es fa efectiu en comptades situacions quan es tracta de persones sense papers.

A la Fundació Integramenet sovint hem atès persones que s’han trobat amb la negativa de nombroses entitats bancàries a l’hora d’obrir un compte bàsic de pagament. Fet que, en molts casos, ha impedit a aquestes persones cobrar ajuts socials com la Renda Mínima d’Inserció o les beques menjador.  A més, un compte bancari permet contractar serveis bàsics com el subministrament elèctric, l’aigua o el gas. Aquesta dificultat no només afecta a persones amb passaport sinó també a persones amb NIE i permís de residència, es a dir en situació regular.

La normativa obliga les entitats bancàries a oferir comptes de pagament bàsics als potencials clients que tinguin permís de residència a Espanya o aquelles persones “que no tinguin permís de residència però la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet”. Tot i això, alguns bancs continuen negant l’accés a aquests comptes a determinades persones migrants (amb papers o sense) aferrant-se a la Llei de prevenció de blanqueig de capitals que estableix que, per obrir-la, s’ha d’identificar els clients a través de documents fefaents i provar la procedència dels seus ingressos.

El problema és que la impossibilitat d’obrir un compte bancari aboca a aquestes persones a no poder sortir del cercle viciós de la pobresa en el que es troben. Per a les persones que es troben en situació d’irregularitat administrativa, es tracta d’una circumstància més que se suma a la seva ja complicada situació de vulnerabilitat. A les dificultats per accedir al mercat de l’habitatge, al mercat laboral i als circuits bàsics d’atenció social, també han de sumar les dificultats d’obrir un compte bancari.

Condicions abusives

A tot això cal afegir les condicions abusives que imposen moltes entitats bancàries a les poques persones migrants, amb o sense papers, que aconsegueixen obrir un compte bancari, que en molts casos, ho fan amb la obligació de contractar altres productes com assegurances o plans de pensions que encara minven més els seus pocs ingressos.

Diferents organitzacions socials van posar en coneixement d’aquesta situació, el passat més de gener, al Banc d’Espanya, al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) i el Ministeri de Consum. A més, van presentat una queixa davant de Defensor del Poble, que va obrir una investigació. La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) va recollir aquesta informació a la seva pàgina web.