Quasi 200 persones en risc d’exclusió social van trobar feina a través d’ Integramenet

 • Analitzem les dades: Persones ateses, edat, països d’origen, demandes més habituals, i totes les accions portades a terme per l’entitat que defensa els drets de persones vulnerables.
 • Les dades d’activitat de l’any 2022 reflecteixen una millora en tots els principals indicadors respecte a 2021.

Servei d’Acollida

El Servei d’Acollida treballa per a la interculturalitat, la lluita contra l’exclusió social, la millora dels processos d’inclusió al territori, l’accés a recursos i serveis i la promoció per la igualtat de drets i oportunitats de les persones ateses. És la porta d’entrada a l’entitat i on es detecten les necessitats.

Les  principals demandes rebudes de les persones que han arribat a la Fundació han estat feina i formació però, apart d’aquestes, moltes persones també han verbalitzat altres tipus de necessitats: suport econòmic per cobrir necessitats bàsiques, transport o pagament de lloguers d’habitacions. Altres han manifestat necessitats d’assessorament i orientació, com per exemple temes en relació al padró, escolarització de menors o consultes relacionades amb tràmits, com informació en relació a la sol·licitud de Protecció Internacional.

Integramenet ha atès al 2022 un total de 703 persones en 1a Acollida (562 dones i 141 homes). En quant a la seva situació administrativa, la majoria, 567, es troben en situació d’irregularitat (compten amb el passaport com a única identificació) mentre que 135 disposen de DNI o NIE.

Trobem un nombre molt significatiu de persones nouvingudes al territori, que porten menys de 3 mesos des de la seva arribada. Això ha comportat una tasca important d’orientació i,  en alguns casos, d’acompanyament durant els seus processos d’inclusió.

Pel que fa als països d’origen de les persones ateses, cinc són els de procedència més habitual:  Colòmbia, Hondures,  Perú, Veneçuela i El Salvador. Altres procedències:  Equador, Espanya, India, Marroc, Nicaragua,  Bolívia, Brasil…

La majoria de persones que s’han apropat a la Fundació i han estat ateses pel Servei tenien entre 30 i 45 anys.

El servei d’Acollida ha derivat internament al Servei d’Ocupació de l’entitat a la majoria d’aquestes persones usuàries, 555, i ha derivat i/o orientat externament a altres centres 330 persones  (Serveis Socials, CIAPE, OIAC, OME, CNL, CFA…).

Servei d’Ocupació

Mitjançant el Servei d’ocupació i a través del model d’ocupabilitat per competències, Integramenet ofereix acompanyament a les persones majoritàriament nouvingudes a Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu d’assolir un lloc de feina d’acord amb un pla d’inserció sociolaboral individualitzat.

610 és el nombre de persones ateses que han cercat feina  i/o volien millorar les seves capacitats i nivell d’ocupabilitat (516 dones i 94 homes). 380 d’aquestes persones es troben en situació administrativa irregular i 230, compten amb documentació (DNI o NIE). Al Servei d’Acollida s’identifiquen les demandes i/o necessitats sociolaborals de les persones. El Servei d’Ocupació recull aquestes demandes i intenta donar resposta independentment de la situació administrativa de les persones. Mitjançant itineraris formatius, l’entitat ofereix, sempre gratuïtament, capacitacions d’orientació i formació laboral.

Gràcies, entre d’altres, al suport de la Fundació La Caixa, i el programa Incorpora, l’entitat, ofereix càpsules i tallers formatius on desenvolupen competències transversals ( comunicació, relacions interpersonals, gestió emocional, igualtat de gènere…) d’accès a l’ocupació (marca personal, cv…) i un Pla de Treball (amb entrevistes individuals).

Descobreix tots els indicadors del Servei d’Ocupació

Programa Incorpora

Des de 2006, la Fundació Integramenet forma part del programa Incorpora i els recursos que ofereix la iniciativa. Amb el suport d’Incorpora, de la Fundació “la Caixa”, som un punt de referència pels professionals que cerquen feina i volen millorar la seva ocupabilitat. En el 2022, Integramenet ha atès 206 persones en aquest programa i ha aconseguit la inserció laboral de 119.

El 2021, la Fundació es converteix en un Punt de Formació Incorpora (PFI), com a part de les iniciatives que ofereix el Programa Incorpora. L’objectiu dels Punts de Formació Incorpora és acompanyar persones en risc d’exclusió social en el procés d’inserció sociolaboral, per mitjà de cursos a mida a empreses, segons les vostres necessitats. Aquests cursos tenen una durada mínima de 250 hores, i les seves classes se centren en el desenvolupament de competències tècniques, transversals, d’accés a l’ocupació i pràctiques no laborals en empreses.  Al 2022, la Fundació ha impartit un curs PFI de 250 hores, amb 14 participants.

Espai Connecta’t

L’Espai Connecta’t facilita l’accés a les TIC a aquelles persones que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: ja sigui per falta de connexió, per falta de dispositius adequats o per no tenir competències digitals suficients. A través d’aquesta iniciativa oferim formacions TIC, accés a tràmits amb l’administració, espais d’autoaprenentatge, accés a tutories escolars i accés a la inserció laboral des de l’àmbit digital, entre d’altres. L’any 2022 es van atendre 526 persones en aquest espai (un 80% dones i 20% homes).

Descobreix tots els indicadors de l’Espai Connecta’t

Altres indicadors

 • Una de les línies estratègiques de la Fundació és afavorir mesures que permetin assolir els drets i deures de les dones treballadores en el sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) i possibilitar la dignificació de la carrera professional de les treballadores a partir d’iniciar un procés de recerca- acció-participativa conjunta. Per aquest motiu l’entitat compta amb un itinerari formatiu en Serveis d’Atenció Domiciliària que inclou formació en competències tècniques en l’àmbit de l’atenció a la llar i la cura de persones. Aquest any 2022, han participat 20 persones en el curs de 300 hores.
 • 39 persones han regularitzat la seva situació administrativa a 2022 (26, a 2021)
 • 197 insercions laborals de persones en situació de risc social el 2022 (117, el 2021)
 • 210 entrevistes a famílies amb necessitats de Serveis d’Atenció Domiciliària.
 • 5 Classes d’Igualtat de Gènere, un total de 19 hores . Reben la formació: 70 persones.
 • CATALÀ:

Curs Servei Atenció Domiciliària:  Mòdul 1 CATALÀ A1: 11 sessions, 45 hores, 20 participants. (11 a 25 de març 2022); Mòdul 2. Mòdul C de CATALÀ: 4 sessions, 16 hores, 20 participants. (28 a 3 de març 2022); Mòdul 7: Mòdul B de CATALÀ: 4 sessions, 15 hores, 20 participants. (7 de juny a 10 juny 2022); Mòdul 1.2. CATALÀ A2: 15 sessions, 45 hores, 20 participants (impartit per professionals de l’CNL l’Heura). (20 juny a 13 de juliol 2022)

 • Curs CATALÀ A1 (bàsic): Curs de 17 sessions, 25,5 hores, 28 participants. (18 d’octubre 2022 a 21 febrer 23)
 • CASTELLÀ:

Curs de 30 sessions, 45 hores, 25 participants. (14 de març a 6 de juliol 2022)

Curs de 10 sessions, 30  hores, 25 participants. (7 de novembre a desembre 2022)

Subvenció ACOL: la Susana Chalop s’incorpora a Integramenet

Mitjançant la línia ACOL, hem pogut contractar una persona en situació d’irregularitat administrativa. La Susana Chalop  (Argentina) realitza tasques de recepció i administratives relacionades amb els serveis a persones en risc d’exclusió social que oferim a la Fundació. Amb la línia ACOL, donem resposta a dues necessitats: d’una banda, trobem el suport necessari en les tasques esmentades i d’altra complim un dels objectius fundacionals de l’entitat, ja que s’aconsegueix regularitzar la situació administrativa d’una usuària, fet que l’ajudarà a sortir del context de vulnerabilitat en què es troba actualment.

Susana Chalop, contractada gràcies a la subvenció ACOL

La línia ACOL està impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant el programa Treball i Formació i consta de finançament del Fons Social Europeu. Amb aquest ajut, el SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada i les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins l’horari laboral.

En paraules de la Susana Chalop: “Aquesta subvenció m’ha proporcionat tranquil·litat en tots els aspectes. Puc moure’m lliurement, la meva situació d’irregularitat administrativa s’ha acabat. És una oportunitat present i de futur. Ara podré retornar a l’Estat el que m’ha proporcionat”.

Assistim a la presentació de la Guia Fàcil per una Santa Coloma cívica

En el marc del Pla de Civisme, elaborat amb la participació de la ciutadania i d’entitats i associacions,  s’ha presentat la Guia fàcil per una Santa Coloma cívica, una publicació que posa a l’abast de la ciutadania informació, consells i recomanacions útils per millorar la convivència i el respecte per les persones i els espais de la ciutat.

La publicació s’ha editat en sis idiomes i en format digital per fer-ho arribar a tota la ciutadania. També s’ha elaborat un document de compromís perquè entitats i associacions de la ciutat promoguin el civisme.

La nostra gerent, Neus Calleja, ha assistit a la presentació, el dimecres 18 de gener. La guia, que inclou informació i enllaços dels principals serveis de la ciutat, s’ha publicat en format digital i en diferents idiomes: català, castellà, anglès, àrab, xinès i urdú. L’objectiu és fer arribar una sèrie d’accions i mesures perquè els colomesos puguin incorporar petits gestos i accions d’hàbits bàsics de comportament a la vida diària per gaudir i cuidar la ciutat.

Desembre: arriben menys persones a l’acollida però el servei d’ocupació segueix al mateix ritme

Les dades de l’últim mes del 2022 destaquen per una davallada de persones acollides i, no obstant, una intensa activitat al servei d’ocupació.

28 han estat les persones ateses en primera acollida, 24 dones i 4 homes, seguint amb la tendència invariable de majoria femenina. Un total de 24 van presentar passaport com a única documentació i 4 amb NIE.

Els països d’origen d’aquestes persones han estat majoritàriament Colòmbia, Hondures i Perú. 28 persones han estat derivades al Servei d’Ocupació de l’entitat: 4 d’elles en entrevista individual i 24 a l’Itinerari Integrajob.

Servei d’Ocupació

El mes de desembre s’han atès  65 persones al Servei d’Ocupació: 55 dones i 10 homes. 25 d’elles, en seguiment i 40 de noves al Servei. Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu Integrajob i Integrasad  (serveis d’atenció domiciliària d’Integramenet).

Pel que fa al itinerari Integrajob, les persones que han participat han rebut, entre d’altres, les següents capacitacions: mòdul bàsic (29 persones), competències transversals (20), elaboració i millora del cv (17), preparació d’entrevista (16), contractació justa (18), Igualtat de Gènere (23)…  I pel que fa a Integrasad, els i les alumnes han rebut formació en Dinàmica SAD (20), procés de Dol (13), Alzheimer (13), Drets de la Gent Gran (14)…

Pel que fa a la distribució per edats, més de la meitat de les persones derivades al servei tenien entre 46 i 65 anys.

S’han portat a terme 13 insercions laborals, en la seva majoria, en el Servei d’Atenció Domiciliària.

Accedeix aquí als indicadors del mes de desembre del Servei d’Ocupació.

Intermediació

A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 27 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 5 ofertes.

Accedeix aquí als indicadors del Servei d’Intermediació.

Neus Calleja, gerent d’Integramenet, a Ràdio Estel

Iniciem l’any compartint una interessant entrevista a la nostra gerent, Neus Calleja, al programa “Àngels”, de Ràdio Estel.

Rebre, donar, voluntariat, les dades d’atencions a usuàries, la celebració del 20 aniversari… La Neus fa un resum de les darreres activitats a l’entitat i el sentit i la missió de la Fundació Integramenet. No t’ho perdis!

Últim podcast de l’any de la Fundació Integramenet, “Sense cita prèvia”, ja disponible

Fundació Integramenet presenta l’últim capítol de l’any del nostre podcast “Sense cita prèvia”. En aquest programa, repasem la recent activitat de l’entitat, presentem la darrera part de l’entrevista a la nostra usuària, Maria, i t’expliquem com hem celebrat el Nadal. No t’ho perdis! Accedeix aquí!

Sabies que Integramenet és un Punt autoritzat per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT)?

La informació i orientació del servei d’Acreditació forma part de la nostra carta de serveis, que oferim a les persones usuàries com a resposta i complement a les seves necessitats.

Fundació Integramenet participa en la Xarxa del Sistema FPCAT com a punt d’informació i orientació del servei d’Acreditació de competències professionals.

La informació i orientació del servei d’Acreditació de competències professionals ofereix, a les persones que ho sol·licitin, suport sobre:

 • Les fases del procediment
 • La seva admissió
 • Els seus drets i compromisos
 • Les acreditacions oficials que poden obtenir i els seus efectes

Aquesta informació i orientació és clau per tal que les persones usuàries puguin prendre decisions de manera fonamentada sobre la seva participació en el servei.

L’acreditació de les competències professionals és l’oportunitat d’aconseguir una certificació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment. La persona usuària ha de participar en un seguit d’entrevistes, que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i que constitueixen part d’un certificat de professionalitat o títol professional. En acabar el procediment, si la persona demostra que ha adquirit les unitats de competència, obté una certificació oficial que li permet, posteriorment, convalidar o completar la formació d’un Certificat de professionalitat o d’un Títol de Formació Professional. Actualment, aquest és un servei permanent en el qual la ciutadania pot inscriure’s,  sense cap cost, els 365 dies de l’any.

Si necessites informació, no dubtis a contactar amb nosaltres al 934 668 408

Integramenet acull 82 persones el mes de novembre

El mes de novembre, hem atès un total de 82 persones en primera acollida.
De les 82 persones rebudes en acollida (63 dones i 19 homes), 71 tenien el passaport com a única documentació mentre que 9 comptaven amb el NIE i 2 el DNI. Els països d’origen majoritaris d’aquestes persones han estat, un cop més, Colòmbia i Hondures.
La demanda més habitual en l’acollida a estat la recerca de feina. 69 de les persones de les que han estat ateses en primera acollida han estat derivades al servei d’ocupació de l’entitat.

Servei d’ocupació
El mes de novembre, el servei d’ocupació ha atès 67 persones: 28 noves al servei i 39 en seguiment. Un total 55 dones i 12 homes. 9 persones amb DNI, 25 amb NIE i 33 amb passaport. Pel que fa a les edats, el 50,7% d’elles tenen entre 45 i 65 anys.
Tant les noves incorporacions com les persones ja inscrites, han rebut orientació i formació amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat en el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i del programa formatiu en serveis d’atenció domiciliària (SAD) d’Integramenet.
Les orientadores laborals han ofert 20 hores d’accions formatives en el servei d’atenció domiciliària (SAD), competències transversals, elaboració i millora del cv, marca personal, mercat laboral i contractació justa, entre d’altres.
S’han produit 13 insercions laborals.
Accedeix aquí als Indicadors del Servei d’Ocupació de novembre de 2022.
Intermediació
A més del nostres serveis d’acollida, acompanyament i capacitació, hem portat a terme 23 entrevistes presencials amb famílies amb necessitats de serveis d’atenció domiciliària SAD. Hem gestionat 12 ofertes, la majoria per serveis d’atenció domiciliària, i també per neteja i seguiments telefònics i per correu.
Accedeix aquí als Indicadors d’ Intermediació de novembre de 2022.

La trobada anual dels Enginyers voluntaris, a Integramenet

Fundació Integramenet ha tingut el plaer d’acollir a les seves instal.lacions la trobada anual dels Enginyers Voluntaris, el passat 29 de novembre. Van celebrar una jornada sobre el projecte de Transformació Digital al sector social. Va ser un espai per compartir les experiències viscudes tant des del punt de vista dels voluntaris, com des de la visió de les entitats que hi participen.

Compartim un resum de la jornada:

Eduard Martín, degà del Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, va destacar que “més enllà de les tecnologies hi ha persones. La transformació digital ha de servir per posar a la persona en el centre”. I és que, com va assenyalar Adrià Cuenca, coordinador m4Social Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, “el 62% de les entitats socials tenen un grau de maduresa digital intermedi”.

Neus Calleja, gerent de Fundació Integramenet, va explicar l’espai connecta’t, una prova pilot de lluita contra la bretxa digital. “Aquesta iniciativa va ajudar a la millora de l’ocupabilitat, connectivitat i competències digitals de moltes persones, del que el 80% eren dones”, va afegir.

L’enginyer voluntari Jordi Ruppmann, expert en Direcció de Transformació Digital i president del Grup de Treball de Transformació Digital dels Enginyers Industrials de Catalunya, va explicar la diferència entre els conceptes: digitar, digitalitzar i la transformació digital. “El procés de Transformació Digital és una marató però és un procés que s’ha de fer sí o sí”, va afirmar contundent. 

Estanislau Sunyer, coordinador del Projecte Transformació Digital i enginyer voluntari, va donar les dades: “més de 27 enginyeres i enginyers s’han interessat en el projecte, 19 han participat i cal destacar que el 80% dels voluntaris són professionals en actiu”.

La taula rodona va comptar amb Mercè Sanz, experta en Supply Chain Management i TD i enginyera voluntària, Rosaura Serentill, directora de Banc de Recursos, David Argilés, consultor de Logística i Cadena de subministrament i enginyer voluntari, i Miguel Guilarte, exresponsable de comunicació de Fundació Integramenet.

Miguel Guilarte, exresponsable de comunicació de Fundació Integramenet i David Argilés, consultor de Logística i Cadena de subministrament i enginyer voluntari

Enginyers Voluntaris el conformen membres del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, d’Enginyers Industrials de Catalunya, d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.

Dia Internacional del Voluntariat: GRÀCIES!

Estimades i estimats:

De vegades, donar les gràcies sap poc a poc quan es tracta de reconèixer la tasca desinteressada d’aquells que, de manera anònima, ens heu brindat i ens brindeu el vostre suport incondicional per dur a terme molts dels nostres projectes a Integramenet. Per això, sentim la necessitat d’expressar quant valorem la vostra incansable dedicació, esforç, temps i les contagioses ganes amb què ens animeu a seguir endavant amb la nostra causa.

Ja són 20 anys des que vam emprendre aquesta travessia. De fet, els inicis de la nostra entitat són resultat de la unió de persones voluntàries.

Totes i cadascuna de les persones de l’equip de voluntariat que heu passat per la Fundació Integramenet heu  acceptat el desafiament sense titubejar,  heu assumit el compromís amb serietat i heu format un equip de suport que no deixa de sorprendre’ns. Treballeu llargues hores resolent situacions inesperades abans que esdevinguin en problemes, fent propostes de millora, fent créixer l’entitat en professionalitat i humanitat.

No hi ha paraules per agraïr tanta entrega, i per això és que “Gràcies” sap a poc. No us imagineu com n’és de reconfortant sentir-vos a prop nostre, unint forces per forjar un futur més prometedor per a tantes persones que passen per Integramenet.

Voluntàries, voluntaris: Sou la peça clau per assolir la missió Institucional. Moltes fundacions disposen d’un capital monetari fundacional. El capital primordial de la Fundació Integramenet ha estat sempre el capital humà del conjunt de persones voluntàries que han format part de l’entitat.

Gràcies de tot cor.

Feliç Dia Internacional del Voluntariat!!!